Witamy!

Mamy nadzieję, że odwiedzający skorzystają z treści tutaj zawartych. Podajemy jedynie niezbędne informacje umożliwiające pobieżne poznanie nas i nawiązanie z nami kontaktu.

Pochodzimy z najrozmaitszych środowisk, mamy różne wykształcenie
i doświadczenie życiowe, jesteśmy w różnym wieku i mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jedno – kochamy Jezusa  i chcemy
o Nim opowiadać innym.


Kiedyś byliśmy daleko od Boga, ale każdy z nas może opowiedzieć
o takiej przeżyciu, gdy swoje upadki i grzechy wyznał Jezusowi. Otrzymaliśmy wtedy przebaczenie wszystkich grzechów i doznaliśmy radości pojednania z Bogiem, z ludźmi i samym sobą. Pismo Święte nazywa to nawróceniem.


Jesteśmy chrześcijanami. Słowo to określa tych
, którzy należą do Chrystusa. Tak nazwano naśladowców Chrystusa w Antiochii
w pierwszym wieku. Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył,
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie.


Staramy się rozwiązywać codzienne trudności dzięki zawsze skutecznym wskazówkom Pisma Świętego. Duży nacisk kładziemy
na osobistą modlitwę oraz samodzielnie czytanie Pisma Świętego.
W ten sposób trwamy w osobistej więzi z Chrystusem.


Krótko o Kościele

Nazwa Kościoła pochodzi od Dnia Zielonych Świąt (Pięćdziesiątnica, Pentekost, Szawuot), podczas którego nastąpiło obiecane przez Jezusa zesłanie Ducha Świętego. Księga Dziejów Apostolskich relacjonuje:

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum jakby wiejącego silnego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby 
z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).
Jesteśmy cząstką ogólnoświatowego ruchu religijnego, który dużą wagę przywiązuje do osobistego przeżywania pełni Ducha Świętego.
Chrzest w Duchu Świętym, to wewnętrzne przeżycie charyzmatyczne  występujące wśród chrześcijan pierwszych wieków,
jest dostępne i dzisiaj dla każdego wierzącego w Jezusa.
Ruch zielonoświątkowy z początków XX wieku stał się przypomnieniem Kościołowi Powszechnemu o roli Ducha Świętego
i Jego darów (charyzmatów) w służbie.


Podstawą prawną działalności Kościoła jest ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dn. 20.02.1997 roku
(Dz. U. nr 41, p. 254) oraz Prawo Wewnętrzne Kościoła.

Pierwsze zbory zielonoświątkowe powstały na ziemiach polskich
w 1910 roku.

Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce i liczy ponad 25.000 wiernych skupionych
w blsko trzystu zborach.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór - odpowiednik parafii. Określenie to odnosi się do grupy wyznawców przynależących do tej samej wspólnoty wierzących.

Poszczególne zbory mają dużą swobodę działania i są autonomiczne we wspólnocie z całym Kościołem. Zbór wybiera pastora oraz radę starszych, którzy odpowiedzialni są za funkcjonowanie zboru. Rada starszych wspólnie z członkami społeczności organizują
i prowadzą jego pracę. Zbory są samodzielne i niezależne finansowo. Utrzymują się z ofiar wiernych i sympatyków.

Najwyższą władzą Kościoła jest Synod. Naczelna Rada Kościoła, której
z urzędu przewodniczy wybrany przez Synod prezbiter naczelny (biskup), czuwa nad bieżącą działalnością Kościoła.

Kościół podzielono na siedem okręgów, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi.

Kościół utrzymuje stałe kontakty z bratnimi Kościołami zielonoświątkowymi w Polsce oraz ruchem protestanckim zrzeszonym
i niezrzeszonym w Aliansie Ewangelicznym.

Kościół jest  członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce
i współuczestniczył w pracach nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego.

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią składową współczesnego ruchu zielonoświątkowego - należy do Europejskiego Aliansu Zielonoświątkowego (European Pentecostal Fellowship) 
i Światowej Wspólnoty Zborów Bożych (Assemblies of God International Fellowship).